Bevar Bedsted Skole

Ny skolestruktur i Thisted Kommune

Analysen på folkeskoleområdet, der blev igangsat med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2023, er nu afsluttet, og den samlede rapport fremlægges.

Rapporten indeholder et forslag til en model for den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune.

I Thisted Kommunes budget 2023 blev det besluttet at finde besparelser på skoleområdet med 3,82 mio. kr. i 2024 og 9 mio. kr. i 2025 og årene fremover.

Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse på området med det formål at samle og formidle relevant viden på området, og på den baggrund at komme med konkrete anbefalinger til den fremtidige udvikling af folkeskolen i Thisted Kommune.

Analysen skal dermed udgøre det nødvendige beslutningsgrundlag for at understøtte den politiske ambition i budget 2023 om at skabe en folkeskole, der er faglig, social og økonomisk bæredygtig

Vigtige datoer i sagsbehandlingen

Børne- og Familieudvalget den 13. marts 2023

Økonomiudvalget den 22. marts 2023

Område-MED den 23. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023

Handicaprådet den 29. marts 2023

Høringsperiode 29. marts 2023 – 24. maj 2023

Børne- og Familieudvalget den 12. juni 2023

Økonomiudvalget den 21. juni 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023

Vigtige tal

Bedsted Skole (nuværende model)

Skoleår

Antal

elever

Antal

klasser

Klasse

størrelse

2022/2023 66 7 9,4
2024/2025 68 7 9,7
2027/2028 74 7 10,6

Hurup Skole (efter foreslået model)

Skoleår

Antal

elever

antal

klasser

Klasse

størrelse

2022/2023 634 26 24,4
2024/2025 598 25 23,9
2027/2028 535 23 23,3

Disse tal er uden eleverne i Bedstedklassen og Golfstrømmen.

Tal fra analysens bilag side 19

Borgermøde indkaldt af skolebestyrelsen

180 deltagere

Skolebestyrelsen vil gerne have hjælp i 3 arbejdsgrupper, der skal kigge på

  • Faglige argumenter
  • Sociale argumenter
  • Økonomiske argumenter

for ikke at lukke Bedsted Skole,

Kontakt skolebestyrelsens formand Janni Neesgaard, hvis du vil deltage i en arbejdsgruppe.

Se mere i den lukkede Facebook-gruppe: Kampen for Bedsted Skole her

Der kan du anmode om medlemskab.

Undersøgelse fra Syddansk Universitet om skolelukninger på landet (i Tønder Kommune 2010-2011)

Debatten om skolelukninger har fyldt meget i medierne. Ofte har lokale beboere reageret meget følelsesmæssigt, når deres skole er blevet lukket. Skolelukninger har blandt lokale beboere ofte udløst en frygt for, at deres lokalsamfund kommer ind i en ond spiral med fraflytning, faldende huspriser, døende foreningsliv, tab af lokal identitet og social sammenhængskraft.

De fleste undersøgelser peger på, at der er stordriftsfordele ved at nedlægge små skoler og muligvis også øget kvalitet i undervisningen, omend der hersker uenighed på dette område. Dog er der også undersøgelser, der stiller spørgsmålstegn ved stordriftsgevinsterne set i forhold til de omkostninger, de enkelte lokalsamfund oplever. Trivselsundersøgelsen 2015 viser desuden, at de mindste skoler under 200 elever scorer markant højere end de større skoler inden for ”faglig trivsel”, ”ro og orden”, ”medbestemmelse” og ”fysiske rammer”.