Uddrag af lokale hændelser fra stationsbyen Bedsteds nybyggerperiode 1882 - 1917

med Thisted Amts Tidendes daglige, ”Stedlige Nyheder”, som kilde og afskrevet af: P. M. Kjær, Bedsted

Vil du gøre teksten større eller mindre bruger du tasterne "Ctrl +" eller "Ctrl -".Historierne læses bedst på en IPad eller en Tablet. 

1882

6-11-1882

Et uvejr (Red. Thybanen blev indviet i 1882) 

Da jernbanetoget i formiddags var kommet et kort stykke forbi Bedsted, blev der givet signal til standsning. Det viste sig da, at der på en mindre strækning havde fundet et jordskred sted under den ene skinne. Det varede ca. ½ time, inden man ved udfyldning med jord nåede så vidt, at toget, uden fare, kunne fortsætte farten.

10-11-1882

Jordskredet ved Bedsted Station er endnu ikke udbedret. På to steder, er jorden, i en dybde af 6 alen skreden bort fra den ene skinne, således at toget ikke kan passere. Passagererne må derfor stå ud af vognene, når disse når den beskadigede del af dæmningen, og gå til fods over til et på den modsatte side holdene tog. Det menes at ville vare nogle dage, inden stedet kan blive passabelt.

16-11-1882

Jernbanetogene

Regelmæssig drift optoges med tog 66 i middags til sædvanlig tid mellem Thisted og Struer. Middagstoget fra Struer ankom derimod først til Thisted i eftermiddag kl. 8.17. Det lader jo nu til, at jordskredene på Thistedbanen foreløbig er ophørt.

1885

27-4-1885

Ved missionsmødet i Bedsted Kirke

Den 24. april indkom til missionsstationen ”Siloam” blandt Tamilerne ved ofring 177,21 kr., i 7 missionsæsker 18,26 kr., tilsammen 195,47 kr., hvilke med fradrag af avertissementer og porto er indsendt til det Danske Missionsselskab.

8-7-1885

Manglen på Teologer bliver mere og mere følelig. Således har bl. a. også Bedsted-Grurup sognekald måttet opslås ledigt på ny, fordi der første gang ingen ansøgere havde meldt sig.

1886

8-1-1886

Fødte og døde m. m. i 1885

I Bedsted sogn:

 • Fødte af mandkøn 15 (deraf 1 dødfødt), af kvindekøn 14, i alt 29.
 • Døde af mandkøn 2 (1 dødfødt), af kvindekøn 9, i alt 11; altså 18 flere fødte end døde.
 • Konfirmerede 8 drenge og 1 pige.
 • Ægteviede 4 par.

I Grurup sogn:

 • Fødte af mandkøn 5, kvindekøn 5, i alt 10.
 • Døde af mandkøn 2, af kvindekøn 1, i alt 3, altså 7 flere fødte end døde.
 • Konfirmerede 3 drenge, ingen piger.
 • Ægteviede 2 par.

29-9-1886

Ved den kirkelige høstfest i Bedsted-Grurup

Søndag den 26. september indkom som offergave til den ydre mission: I Grurup kirke 14,45 kr. og i Bedsted kirke 50,74 kr., i alt 65,19 kr. De indkomne penge vil blive tilstillede de respektive bestyrelser for missionen, der udfoldes af danske kristne i Amerika og Ostindien.

1887

7-1-1887

Ejendomshandel

Gården ”Dalgård” i Bedsted, af hartkorn 3½ Td., er af ejeren, Jens Peter Wodstrup solgt til Bedsted-Grurup kommune, som vil anvende den til ”Fattiggård”, for en købesum af 23.000 kr. Overtagelsen sker til 1. april 1887. Handlen er ordnet ved anvisning og mellemkomst af Otto Madsen.

10-1-1887

Auktion i et dødsbo

Mandag den 14- februar d. å. Og tvende påfølgende dage, hver dags formiddag kl. 10, bliver det dødsboet efter købmand, hus- og mølleejer, Anders Chr. Poulsen af ”Brydbjerg” i Bedsted sogn, tilhørende løsøre bortsolgt ved offentlig auktion, der afholdes dels på afdødes bopæl i ”Brydbjerg”, hvor auktionen tager sin begyndelse, dels ved Bedsted Stationskro.

Af effekter anføres:

Rense- og hakkelsemaskiner, andre avlsredskaber, seletøj, bryggers- og køkkeninventar, en ko, nogle høns, sengeklæder, møbler, gangklæder, skibsankre, møllesten, 70 skibsblokke, stangjern, jerntråd, kolonialvarer af forskellig slags, klædevarer, bomuldstøj, sirts, lærred, tråd, knapper, garn, ca. 100 brugte, såvel herre- som dameklædningsstykker, støvler og sko, tørklæder, ca. 100 par træsko, en del malerfarve, skomagergarn, værktøj, forskellige vægte, en del papir etc.

Fremdeles må fremhæves en mængde forskellige bjælker og planker, såvel af eg som af fyr, flere master, ræer, fyrretømmer, brædder, en del brag, hegnspæle, mange bunker gammelt træ m. m.

Vederhæftige købere erholder 6 ugers kredit.

Vestervig den 27. januar 1887

Eugen Schoug

Herredsfuldmægtig, antagen inkassator.

12-2-1887

Ejendomshandler

Jacob skomagers enke i Hundskjær pr. Bedsted, har solgt sin ejendom, af hartkorn ca. 2 tdr. til Peder Jacobsen af Bedsted for købesum 17.000 kr. Besætningen medfølger. Overtagelsen sker straks.

Købmand, Mads Hansen af Bedsted har solgt en ham tilhørende, samme steds beliggende ejendom, af hartkorn 4 skp., til Jacob skomagers enke af Hundskjær for 4.750 kr.

Ordnet ved Otto Madsen.

5-10-1887

Postekspedition i Bedsted

På finanslovforslaget for næste år foreslås oprettet en ny postekspedition i Bedsted.

20-12-1887

Bedsted Kro

Onsdag den 21. og torsdag den 22. december kl. 7 gives teaterforestillinger med optræden af frk. Marie Becher fra ”Dagmarteatret” i København.

Vald. Nielsen - Teaterbestyrer

1888

3-1-1888

Fødte og døde m. m. i 1887

I Bedsted sogn er i året 1887 født af mandkøn 15, af kvindekøn 21, i alt 36; død af mandkøn 5, af kvindekøn 9 i alt 14, altså 22 flere fødte end døde. Der er konfirmeret 21 børn og ægteviet 6 par.

Desuden er i Bedsted kirke konfirmeret 28 børn fra Hvidbjerg v. Å pastorat.

I Grurup kirke er i året 1887 født af mandkøn 3, af kvindekøn 3, i alt 6; død af mandkøn 1, af kvindekøn ingen, altså 5 flere fødte end døde. Der er konfirmeret 3 børn og ægteviet 1 par.

24-7-1888

Ny postekspedition

Fra den 1. august oprettes der en regnskabsførende postekspedition i Bedsted, der nu hører under Hørdum postekspedition.

1-8-1888

Postvæsenet

Stationsforvalter, Saudicani i Bedsted, er fra i dag at regne tillige blevet postekspeditør samme sted.

1889

10-1-1889

Fødte og døde 1888

Bedsted sogn: Fødte af mandkøn 22, af kvindekøn 20, i alt 42; døde af mandkøn 15, af kvindekøn 10, i alt 25, altså 17 flere fødte end døde; konfirmerede i Bedsted kirke 56 børn, nemlig 20 fra Bedsted og 9 fra Grurup og 27 fra nabopastoraterne, hvor der var embedsledighed; ægteviede i Bedste kirke 4 par.

Grurup sogn: Fødte af mandkøn 4, af kvindekøn 3, i alt 7; døde af mandkøn 2, af kvindekøn 4, i alt 6, altså 1 flere af fødte end døde; konfirmerede i Bedsted kirke 9 børn fra Grurup sogn; ægteviede i Grurup kirke 3 par.

1890

15-1-1890

Bedsted-Grurup kommunes overslag

Der for 1890 udgør i alt 16.870,01 kr., deri indbefattet et lån på 5.000 kr., som agtes optaget til en ny skolebygning. Kendelsen af næringsdrivende 580 kr. m. m. Der svares to tredjedele af hartkornet og en tredjedel af formue og lejlighed. Af formue og lejlighed svarer over 50 kr.:

 • Forpagter, Lützhøft                                                       259,88 kr.
 • Mølleejer, C. Jensen                                                       155,54 ”
 • Købmand, Hancke                                                         138,60 ”
 • Købmand, M. Hansen                                                    118,58 ”
 • Peder Bjerregaard                                                          100,87 ”
 • Chr. Røiter                                                                       95,87 ”
 • Niels Christensen                                                             90,09 ”
 • Købmand, Johs. Worm                                                     80,08 ”
 • R. Frederiksen                                                                 69,30 ”
 • Klaus Jensen                                                                   61,60 ”
 • R. P. Christensen                                                            55,06 ”
 • Jacob Toftdahls enke                                                      53,90 ”

2-12-1890

Overkørt på jernbanen

Middagstoget fra Thisted har i dag, ved Bedsted, overkørt en befordring, idet denne passerede jernbanen netop som toget kom kørende. Kusken blev kvæstet, hvorimod hestene slap uskadet derfra.

1891

24-11-1891

Ildkugle

En meddeler til os beretter, at han sidste tirsdag aften kl. 6½ ved Bedsted så en ildkugle bevæge sig fra syd til nord; ca. 2 minutter efter, at den var slukket, hørte han et tordenlignende skrald, som han mener stammer fra ildkuglen.

24-11-1891

Ægteviede

I Bedsted kirke i dag: Gartner, S. Vilhelmsen af Sjørring og pige, Signe Elise Olsen af Bedsted.

25-11-1891

Venstresejr ved sognerådsvalget i Bedsted-Grurup

Til medlemmer af den mindre halvdel af sognerådet for Bedsted-Grurup, valgtes i går følgende: Gårdejer, Niels Leegaard, ”Fuglsang” med 93 stemmer, gårdejer, Chr. Bangsgaard, Grurup 92 stemmer, købmand, Joh. Worm, 88 stemmer og murer, Niels Chr. Henriksen, 87 stemmer.

Alle de valgte er venstremænd. Uagtet Højres ivrige agitation opnåede deres kandidat, Dhrr. P. Damsgaard, smed, Chr. Jensen, Mads Nørgaard og Martin Bangsgaard, kun henholdsvis 48, 46, 45 og 44 stemmer.

1892

16-4-1892

Ejendomshandel

Bedsted Stationskro, hvortil hører ca. 14 tdr. land, er med ind- og udendørs besætning af ejeren P. Poulsen, solgt til købmand, P. C. Knudsen af Snedsted for en købesum af 30.000 kr. Overtagelsen sker 1. juni. – Ordnet ved Otto Madsen.

1894

7-8-1894

Diamantbryllup

En sjælden højtidelighed foregik den 18. juli i Bedsted, idet husmand, Peder Jensen Hvas og hustru Maren Katrine Christens datter, fejrede deres diamantbryllup.

Brudgommen, der er 85 år gammel, er efter sin høje alder endnu fuldstændig ånds- og legemsfrisk, men har dog på grund af den med alderdommen følgende legemlige afkræftelse, i de senere år en del af tiden, været sengeliggende.

Bruden, der er seks år yngre er endnu mere rask og rørig end hendes mand. Ægteparret, der lever et kærligt samliv, har haft fem børn, hvoraf kun en datter og to svigerbørn kunne overvære højtideligheden. Skønt de højtbedagede gamle altid har siddet i små kår, har de dog ved flid og sparsommelighed kunnet erhverve det fornødne uden at være falden nogen til byrde.

På højtidsdagen var begge de gamle til deres store glæde så raske og rørige, at de kunne få denne mindedag fejret med altergang i kirken. Denne var i dagens anledning festlig smykket. Sognepræsten, pastor, Hørlyk, talte smukt og gribende først og fremmest til det gamle brudepar og i øvrigt til den tilstedeværende forsamling.

Efter højtideligheden i kirken samledes naboer, slægtninge og venner til en festlig sammenkomst i hjemmet. Ved denne blev der talt mange hjertelige ord, af hvilke det tydeligt fremgik, hvor megen agtelse og velvilje, de brave gamle nyder hos deres omgivelser.

22-8-1894

Ejendomshandel

Jens Bangsgaard og søskende har solgt deres gård, ”Fuglsang” i Bedsted, til staldkarl, Chr. Kvist, Bedsted Kro. Til ejendommen er omkring gården ca. 28 tønder land ager; desforuden tvende engparceller, hvorpå avles 10 læs hø. I handlen følger al udvendig og en del indvendig besætning til værdi ca. 2500 kr. Købesummen er 13.250 kr. Ejendommen overtages straks af køberen.

Handlen er ordnet ved Sev. Jensen.

1895

2-1-1895

Annonce

På mange opfordringer giver Den svenske Blindekvartet en folkekoncert i Bedsted Gæstgivergård, torsdag d. 3. januar, aften kl. 7½.

Billetter a´ 50 øre for voksne, 25 øre for børn fås ved indgangen, der åbnes kl. 7.

Obs. Kvartettens sidste koncert i Thy. - Nyt, afvekslende og smukt program.

2-1-1895

Annonce

En møllerkarl kan til 1. maj få plads hos, Jacob Jacobsen, Bedsted St.

5-9-1895

Auktion ved Bedsted Station

Mandag den 9. september, formiddag kl. 10, afholdes offentlig auktion på Gæstgivergården, ved Bedsted Station over en del udlagte effekter, bestående af:

Broderede svenske tørklæder, skørter, kufferter, kraver og manchetter, udskårne photografirammer, linned, strømper og underbenklæder m. m.

Endvidere vil, ifølge begæring af flere udlægshavere, blive bortsolgt det marskandiser, Henrik Mortensen af Bedsted tilhørende varelager, bestående af:

Færdigsyede klæder, undertøj, hatte og kasketter, morgensko, silketørklæder garn, knapper, harmonikaer, piber, tvist og sirts, bomuldstrøjer, hvergarn og uldne kjoletøjer, klæde, bukseskin og kamgarn, 1 regulatorur m. m.

De, inkassator, herredsfuldmægtig cand. jur. Honnes bekendte købere, erholder 6 ugers kredit.

Jansen

15-10-1895

Selvtransportabelt tærskeværk

De beboere i Bedsted-Grurup, der interesserer sig for indkøb af et selvtransportabelt damptærskeværk, indbydes herved til et møde i Bedsted Stationskro, torsdag den 17. ds., aften kl. 7.

13-11-1895

Jordefærd

I går jordfæstedes i Bedsted under stor deltagelse købmand, Mads Hansen. Talen holdtes af sognepræsten, pastor Hørlyck. Den afdøde var en agtet og afholdt mand og en god venstremand. Han har i 6 år været medlem af Bedsted-Grurup sogneråd.

18-11-1895

Viede

I Bedsted kirke i går: Købmand, Henry Østergaard af Thisted og Nicoline Marie Tange, datter af postbud, Chr. Tange af Bedsted.

1896

2-3-1896

Ur forretningen ved Bedsted station er fra onsdag den 4. marts henflyttet til hr. marskandiser, Mortensens gamle ejendom. Samme sted og i samme lokale begyndes samtidig en velassorteret marskandiser og herreekviperings forretning, hvoraf hr. urmager, Buch, tillige er bestyrer.

Larsen - Jensen.

22-4 -1896

Ejendomshandel

Gæstgiver, P. G. Knudsen i Bedsted har ved mageskifte solgt den ham tilhørende gård på Tandrup Mark, af hartkorn godt 2 td., til gårdejer, Chr. Jensen af Harring, som giver et ham tilhørende hus i Heltborg af ca. ½ td. hartkorn samt en byttesum af 8000 kr. Overtagelsen sker straks.

27-4-1896

Bedsted

En sending i dame, pige- og drengehatte. Blomster og bånd m. m. i stort og smukt udvalg.

Prisbilligt hos: Lærer Kirks enke.

28-4-1896

Bedsted

Stort udvalg af manufaktur fra Horsens Tugthus og Crome & Goldsmiths Fabrikker, er nu tilført stor ny forsyning af alle gangbare varer, anbefales samme til fabrikkernes billige priser.

Johannes Worm & Comp.

14-9-1896

En 65 årig kone fra Bedsted var forleden dag, hun var kommet her til byen (Thisted), så uheldig at falde og brække benet. Hun blev kørt til Stine Kusk (Klog kone) i Nors.

2-11-1896

Bedsted Dagvogn

1. november ophører dagvognskørslen foreløbig mellem Bedsted og Vestervig.

5-11-1896

Ildløs

Tirsdag aften ved sekstiden opstod der ildløs i det, husmand, Christen Andersen tilhørende hus på Bedsted Hede. Konen var alene hjemme med børnene, af hvilke de tre mindste allerede var lagt i seng, da hun hidkaldt ved et af børnenes råb opdagede, at der var gået ild i loftet i soveværelset imellem to fjæl, lige over det sted, hvor den tændte lampe hang. Hun tog straks lampen ned og forsøgte med en karklud at slukke ilden, men den bredte sig hurtigt til det på loftet værende foder. I løbet af et par timer var huset fuldstændig udbrændt. Desværre var hverken huset eller indboet assureret, og da kun lidt af indboet blev reddet, lider den fattige familie et for dem meget føleligt tab.

15-12-1896

Viede

I Bedsted kirke den 13. december: Garver, Chr. Sigsgaard af Århus og Anna Tolbøl Tange. (Datter af postbud, Chr. Tange af Bedsted).

1897

9-9-1897

Fiskeriet i Morup Mølle Å

Ved Hassings-Refs herreders ordinære ret i Vestervig er i dag afsagt dom i en sag af betydelig betydning. Sagen er af gårdforpagter, Chr. Stentoft Holst af ”Ulnitz” i Bedsted, i efteråret 1894 anlagt mod mølleejer, Jessen af Morup Mølle i anledning af, at denne havde ladet optage en af Holst, i åen, mellem Morup Mølle og Hvidbjerg Mølle ruse til ålefiskeri, til hvilket fiskeri Jessen formente sig eneberettiget.

Ved dommen er Jessen frifundet for Holsts tiltale.

Omkostningerne ophævedes.

14-10-1897

Nyt missionshus

I går foretoges den højtidelige indvielse af missionshuset i Bedsted. Det er et meget hyggeligt forsamlingshus med hvælvet loft og tiltagende udstyrelse og indretning. Der findes en lille for sal, der let kan opvarmes, den er beregnet til mindre lokale møder. Til den ansatte tid var salen og forhallen stuvende fulde af mennesker. Huset fik navnet ”Mahanaim”, der skulle minde om patriarkens trøstefulde møder med Herren på dette sted, da han var på hjemrejse til sit fædreland.

Provst, Paludan, Søndbjerg, talte overbevisende om den gamle beretning, der findes i 1. Mosebogs 32. kap., hvorefter han foretog den egentlige indvielse.

Derefter holdt provst, Dichmann, Hvidbjerg, en lang og gribende prædiken om Johannes Evangelium 12. kap. 20.-25. vers, idet han særlig fremstillede, hvorledes Kristi forsmædelige død var en virkelig ophøjelse (Joh. 3. 14.) til herlighed.

4-11-1897

Bedsted Dagvogn

Fra søndag den 7. ds. køres fra Bedsted St. kl. 6½ form. og kl. 7½ efterm., fra Vestervig kl. 11½ form. og kl. 8½ efterm. i forbindelse med togene, og medtages såvel passagerer som fragtgodt.

Bedsted St., den 2. november 1897

Chr. Nielsen.

4-11-1897

At Møller, A. Mortensens, svin i Bedsted Mølle er raske og fri for smitte, attesteres herved.

Dyrlæge, Marrebæk

2-12-1897

Sognerådsvalgene

Ved det i tirsdags, i Bedsted Grurup kommune af den almindelige vælgerklasse foretagne valg til sognerådet, valgtes:

 • Møller, Chr. Jessen, Morup Mølle 51 st., 
 • husmand. Anders Pedersen, Grurup, 48 st.,
 • gårdejer. Jens Gravgaard, Brogaard, 44 st., og
 • husmand, Martin Svindborg, Bedsted, 44 st.

De øvrige stemmer var spredte. Alle de valgte er venstremænd.

Til de ”fattiges kasse” valgtes:

 • Husmand, Peder Chr. Pedersen, Bedsted st.,
 • gårdmand, Chr. Jensen, ”Hargaard”, og
 • Anders Brinsen, Bedsted.

1898

4-2-1898

Bedsted-Grurup kommunes Sygekasse

Afholder sin årlige generalforsamling i Bedsted Gæstgivergård tirsdag den 8. februar, eftm. kl. 7. Årsregnskabet fremlægges, valg af formand og kredsforstander m. m. skal afgøres.

Ordinært bestyrelsesmøde samme sted og samme dags eftm. kl. 6.

N. P. Hørlyk  fmd. og kasserer.

11-2-1898

Fra politiretten i Vestervig

En møller fra Bedsted, der uden at have næringsbevis benyttede en dreng til medhjælp ved mølleriet, måtte forleden dag herfor bøde 4 kroner til Amtsfattigkassen samt indgå på at løse næringsbevis.

26-5-1898

Til præmiemalkning på ”Tandrup”

Der har meldt sig så mange konkurrenter, at malkeprøven efter at være afholdt på ”Tandrup” i to dage vil blive holdt i to dage på ”Vestervig Kloster”. Desuden har udvalget taget den bestemmelse, at holde sig strengt til indbydelsen, således at de indmeldelser, der ikke er indkommet inden den 24. ikke kommer i betragtning, hvorfor vedkommende må vente til næste år.

27-7-1898

Politiretten i Vestervig

I retten mødte forleden en husejer af Bedsted sogn, der stod tiltalt for at have solgt et ham tilhørende svin, som havde været angrebet af rødsyge, inden det i anledning af denne sygdom dekreterede offentlige tilsyn med han svinebesætning, var hævet. Svinet var solgt til et slagteri. Manden undskyldte sig med, at han troede at have ret til at sælge dyret, da det var blevet rask, og i den henseende havde en nabo udtalt den samme opfattelse.

Da det imidlertid er en overtrædelse loven, at sælge et sådant dyr inden politiretsbekræftet er hævet, kunne manden ikke undgå en bøde for sit forhold.

En husejer i Bedsted, der i foråret havde ladet opføre to nye skorstene i sit stråtækkede hus, havde dertil anvendt skorstenspiber af cement med en lysning af kun 11 tommer, ligesom skorstensrøret gennem taget også kun havde samme lysning. I politiretten i Vestervig, hvor husejeren og den murermester, som havde ansvaret for skorstenens lovlighed, forleden dag mødte, hævdede murermesteren, at det efter brandpolitiloven er tilladt at indsnævre skorstensrøret til 11 tommers lysning, men han blev hurtigt overbevist om, at dette kun gælder den øverste del af skorstenspiben, når den rager 2 alen op over taget. Han måtte derfor vedtage en bøde samt indgå på, inden en måned, enten at have gjort skorstenene lovlige eller have indgivet ansøgning til ministeriet om dispensation fra den pågældende lovbestemmelse.

12-10-1898

Et alvorligt ulykkestilfælde er i går passeret i Bedsted, idet jordemodermand, Lars Graugaard Madsen, der er fører af et selvtransportabelt damptærskeværk, om formiddagen væltede med lokomobilet ned i en vejgrøft og derved fik knust sit ene ben, hvorhos der tilføjedes ham flere andre alvorlige beskadigelser. Han blev først i sengeklæder kørt til sit hjem, hvorfra han siden, da dr. Bloch fra Koldby var kommet til stede, blev kørt til Koldby Sygehus. Der er stor fare for, at benet skal amputeres.

Lokomobilet ligger i grøften med hjulene i vejret, og det vil blive meget besværligt at få det fjernet fra ulykkesstedet.

25-10 1898

Får på banelinjen

Morgentoget til Thisted i går, kørte i nærheden af Bedsted, ind i en flok får, der havde klumpet sig sammen på banelinjen. Det var på det tidspunkt meget tåget, så lokomotivføreren fik først øje på fårene, da disse var så nær, at det var umuligt at stoppe. Han lod lokomotivfløjten virke af fuld kraft, men dette hjalp ikke, fårene rørte sig ikke af pletten, og følgen blev, at en halv snes får blev kørt ned. Såvel lokomotivet som vognene blev fælt tilsølede af blod, ligesom også tarme og andre rester af de forulykkede får fandtes på toget.

1899

25-1-1899

Annonce

Møde af Bedsted og Omegns Foredragsforening, torsdag den 26. januar i Bedsted Gæstgivergaard med følgende program:

 1. Generalforsamling kl. 7 eftm.
 2. Historisk foredrag af højskolelærer, Rasmus Bording kl. 7½.
 3. Før og efter foredraget, foredrages flere gange flere sange af et firstemmigt mandskor (Bedsted Sangforening).

Adgang for ikkemedlemmer 25 øre.

Bestyrelsen.

7-3-1899

Jordefærd

I går jordedes fra Bedsted Kirke, sognepræst, Hørlyks hustru, Julie Hørlyk, født Cshøtt.

Den afdøde var meget afholdt som en troende og hjertensgod kvinde. Jordefærden fandt derfor også sted under ganske overordentlig deltagelse. Kirken var, af menigheden, omhyggelig smykket til sørgehøjtiden, hvorhos der af kvinder var skænket en sølvkrans. Endvidere var der til båren ankommet masser af blomsterkranse og flere kostbare palmedekorationer.

I sørgehøjtiden deltog en meget stor forsamling, som uden overdrivelse tør ansættes til 500 personer. I følget sås 14 præster. Talen i hjemmet holdtes af pastor, Jørgensen, Visby. I kirken, som var fyldt til sidste plads, talte præsterne, Petersen, Helligsø, Rasmussen, Snedsted og Hansen, Thisted, samt selve sognepræsten, der bragte en dybfølt tak til Herren, som havde hjulpet i den trange tid, samt til menigheden og alle venner, der havde vist deres deltagelse under hans store sorg.

Jordpåkastelsen forrettedes af sognepræsten, som til slutning endnu en gang frembar sin tak.

Hele den smukke højtidelighed bar vidne om det hjertelige forhold, der stadig har bestået mellem menigheden og pastor, Hørlyk og hans afdøde hustru.

14-4-1899

Viet

I Bedsted Kirke i dag: Mølleejer og gæstgiver, C. Jessen, Mørup Mølle og Inger Marie Larsen, ”Grøntoft”, Bedsted.

9-6-1899

Teateret i Bedsted (Gæstgiver Knudsens sal)

Søndag d 11. juni kl. 8:

En eneste forestilling. Nyt teater.

Hr. organist, Fritsch, musicerer

                                                                                                                                   Otto Rhode

Efter forestillingen gratis bal for de teaterbesøgende.

9-6-1899

Teaterforestilling i Bedsted

Førstkommende søndag kl. 8 giver teaterdirektør, Otto Rohde, en forestilling i Bedsted, hvorpå opmærksomhed henledes.

1900

4-1-1900

Fødte og døde m. m. i 1899

Bedsted sogn:

 • Fødte af mandekøn 14, af kvindekøn 14, i alt 28
 • Døde af mandekøn 8, af kvindekøn 8, i alt 16, altså 12 flere fødte end døde.
 • Konfirmerede 12 drenge og 13 piger, i alt 25.
 • Ægteviede 9 par.

Grurup sogn:

 • Fødte af mandekøn 4, af kvindekøn 3, i alt 7
 • Døde af mandekøn 1, af kvindekøn 1, i alt 2, altså 5 flere fødte end døde.
 • Konfirmerede 3 drenge og 2 piger, i alt 5.
 • Ægteviede 5 par.

3-4-1900

Ildspåsættelse ved gnister fra et lokomotiv

Sidste søndag eftermiddag, da et godstog kl. ca. 6 havde passeret Bedsted St., opdagede man ild i lyngen et lille stykke syd for stationen. Ilden blussede hurtigt meget stærkt op, men tililende folk fik den dog snart dæmpet. Det anses for givet, at antændelsen skyldes gnister fra lokomotivet.

1901

12-2-1901

Det Astrupske Variteselskab der har gjort så stor lykke overalt i Thy, giver onsdag og torsdag aften forestilling i Bedsted Gæstgiveergård.

(Red. Et medlem af Det Astrupske Variteselskab, artisten, Niels Peter Andersen, kaldet Astrup, levede sine sidste år i Bedsted, hvor han i nuværende Linnetsgade 7, ”Chartollet”, ernærede sig som skrædder. Han døde den 6. juni 1956 og blev efterfølgende begravet på Ydby kirkegård. Han er sikkert den første lokalkendte person, med verdensry, med tilknytning til Bedsted).

24-7-1901

Kirkeligt møde

I Bedsted præstegårds have torsdag den 1. august, eftermiddag kl. 4¼. Pastor, Hansen, Thisted, pastor, Jørgensen, Visby og forstander, Thygesen, Hundborg, taler.

Kirkesalmebogen benyttes.

Bedsted præstegård, 23. juli 

N. P. Hørlyk.

31-7-1901

Røgter

Som sådan kan en dygtig og pålidelig gift mand få plads på ”Tandrup” til 1. november. Såvel manden som konen må malke, helst på akkord.

Lützhøft.

6-8-1901

Gode 5 ugers grise kan fra dato fås i Bedsted Kro hver lørdag, mod forudbetaling.

16-8-1901

Nedbrændt halmstak

I tirsdags nedbrændte en halmstak hos købmand, Johannes Worm, Bedsted. Det var kun med stor anstrengelse, at det lykkedes at redde en ny stald og lade, som lå i stakkens nærhed. Ilden opkom om formiddagen kl. 11.

Ved politiets undersøgelse skal det være godtgjort, at det er en nabos 6 årige dreng, der har påsat ilden, fordi han ville se det ”futte” ligesom han havde set andre drenge kunne få det til, når de brugte tændstikker. Han viste politiet, hvordan han bar sig ad.

4-9-1901

Fabrikken ”Thy” i Thisted

Efter forlydende fra ejeren, proprietær, Fuglsang, ”Søvang”, Bedsted, er denne solgt til ingeniør, Nielsen, København. Handlen omfatter kun selve fabriksbygningerne samt de i disse værende maskiner, og modeller m. m. Købesummen angives til 42.000 kr. Ingeniør, Nielsen, omtales som en dygtig fagmand, der har høstet rig erfaring på maskinvæsenets område ved rejser i udlandet.

11-9-1901

Nedbrændt Mølle

Gammelby Mølle, beliggende i Grurup sogn, er mandag aften nedbrændt. Mølleren, hvis navn er Niels Chr. Jensen, forlod møllen mandag aften kl. 8½. Kl. 10½ opdagede en mand i nabolaget, at møllen brændt; han gik derefter hen for at vække mølleren, der bor i et hus i nærheden af møllen. Der var imidlertid intet at stille op. Møllen nedbrændte i en håndevending, ti alt var jo knastørt. Den var forsikret i Thisted Amts Brandforsikring for 5000 kr.

13-9-1901

Anholdelse

Ejeren af Gammelby Mølle, som nedbrændte sidste mandag nat, er i går blevet sat under anholdelse.

13-9-1901

Om branden af Gammelby Mølle  var der - skriver en meddeler til os fra Sydthy – ”gået varsel”, idet en proprietær og hans frue fra Sydthy, en nat på en køretur nogle dage forinden den rigtige brand, iagttog, at møllen brændte. De befandt sig ca. ½ mil fra møllen. Denne lå ganske ualmindeligt højt, og efter hvad der fortælles, var de sikre på, at møllen brændte den gang. Deres iagttagelse havde de meddelt til flere inden møllen virkelig brændte.

Månen kan dog formentlig i dette tilfælde som så ofte før have haft en finger med i spillet, skønt dette rigtignok af de pågældende siges at være udelukket.

1902

3-2-1902

Bedsted-Grurup Kommunes Sygekasse

afholdt den 24. januar generalforsamling. Regnskabet, der godkendtes, indeholder følgende indtægtsposter: Medlemskontingent 538,75 kr., frivilligt bidrag af æresmedlemmer 34 kr., indskud fra nye tiltrædende medlemmer samt for medlemsbøger 39,75 kr., statstilskud 421,85 kr. og renter af formue 36,92 kr.

Af udgiftsposter anføres her: Dagpenge (sygepenge i hjemmet eller på sygehus) 214,60 kr., til læge 641,19 kr., til administration og bekendtgørelser 12,65 kr. Desuden til bandage 17,00 kr. Fødselshjælp 60,00 kr., sygehus 66,66 kr. – Formuefremgang i året 1901 var 56,71 kr. og Sygekassen ejer: 660,73 kr., forventet statstilskud 493,75 kr.

Pastor, Hørlyk, genvalgtes som formand og gartner, Ubbesen, Bedsted, valgtes til viceformand. Sognefoged; Jens Knudsen og træhandler, Christensen, begge af Bedsted, er kassererens revisorer. Det stående ”Voldgiftsudvalg”, der skal afgøre eventuel ”uenighed, opstået mellem medlemmerne og bestyrelsen” (vedtægtens § 21) er husmand Anders Briren, Bedsted, husmand, Johan Kāmmerlin, Bedsted og husmand, Anders Pedersen, Grurup.

3-2-1902

Bortforpagtet Fattiggård

Fattiggårdsbestyrer, Laust Pedersen af Bedsted har af Bedsted-Grurup Sogneråd, for et tidsrum af fem år fra 1. august d.å.at regne, forpagtet Fattiggården i Bedsted hvis jordtilliggende er skyldsat for godt 3 tdr. hartkorn. Forpagtningsafgiften er 800 kr. årlig, hvorhos forpagteren skal svare alle skatter og afgifter til, mod en nærmere fastsat betaling at levere kosten til de til enhver tid på gården værende fattiglemmer, samt til de alderdomsunderstøttede, der har ophold på det på ejendommen indrettede asyl.

1903

7-5-1903

Bedsted og omegns Brugsforening

afholdt sin årlige generalforsamling, i søndags. Regnskabet, som fremlagdes og godkendtes, udviste en årsomsætning i kolonivarer på 23.375,38 kr. i grove varer 19.866,94 kr. og i produkter 7346,57 kr.

Foreningen har i det forløbne år, i forhold til de foregående år, haft en meromsætning på ca. 10.000 kr. Årets nettooverskud er 1285,21 kr. + ca. 800 kr. hos Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger.

Generalforsamlingen vedtog at udbetale overskud for hele året med 6 % i kolonial, hvilket vil blive mellem 1000 og 1100 kr. Foreningens formue er nu lidt over 2000 kr., + dens andele og overskud hos Fællesforeningen.

De afgående bestyrelsesmedlemmer var Niels Kr. Nielsen, Vittrup, lærer, Kristensen, Bedsted, og som revisor, dyrlæge, Marrebæk, Bedsted. Trods generalforsamlingens opfordring til dem, om at modtage genvalg, var der ingen af dem, der ønskede dette, hvorfor der valgtes henholdsvis til bestyrelsen: Terkel Mikkelsen, Vittrup og malermester, Madsen, Bedsted og som revisor, lærer, Kristensen, Bedsted.

Sluttelig vedtog generalforsamlingen at drikke kaffe på foreningens regning og velgående.

1-10-1903

En ordentlig kartoffel

blev i dag optaget i Niels Lykkes have ved Bedsted Station. Den vejede nemlig 2¼ pd. og var således tilstrækkelig, til et helt familiemåltid. I samme have er optaget en del kartofler, der vejer næsten lige så meget som den ovenfor nævnte.

1904

25-1-1904

Ved et prøvevalg

i Bedsted forleden, i anledning af suppleringsvalget til sognerådet i morgen, faldt flertallet af stemmerne på lærer, Christensen.

29-1-1904

Sognerådsvalg

Ved suppleringsvalget til Bedsted-Grurup sogneråd i tirsdags valgtes købmand, Worm, Bedsted, med 56 stemmer. Lærer, Christensen fik 22 stemmer.

9-4-1904

Ny brandfoged

Amtet har beskikket gårdejer i Bedsted, Jens Søndergaard til brandfoged for Bedsted vestre brandfogedkreds i stedet for gårdejer, Terkild Mikkelsen. Vittrup.

26-4-1904

En brevdue,

Der om benet bar en ring, mærket D. M. V. K. 71, kom i går flyvende til Bedsted. Den var meget træt og udmattet, men havde dog endnu så megen omtanke, at den kunne udsøge sig et godt madsted. Den slog sig nemlig ned i Gæstgivergården, hvor den blev meget venligt modtaget.

12-7-1904

Bedsted Afholdsforening

Har købt ølhandler, Kappels ejendom ved Bedsted station med tilliggende byggegrund for en købesum af 4300 kr. Huset skal benyttes som afholdshjem.

15-7-1904

Indbrudstyveri

I Bedsted Savmølle skete der natten mellem 3. og 4. juli indbrud, idet fire ruder var udtagne af vinduet, i det hele ødelagt, hvornæst der var stjålet fødevarer fra huset, hvis døre, alle om morgenen, stod på vid gab. I savmøllen kunne det ses, at en del af det stjålne var fortæret, og derfra savnedes tillige et par mindre ting, hvornæst der havde behaget vedkommende at vende bunden i vejret på en stor dunk olie, så denne spildtes, ligesom der var gjort anden uorden. En arbejdskarl fra Karby på Mors sidder nu i arresten i Vestervig som sigtet for indbruddet, men nægter vedblivende, hvilket dog efter sigende næppe vil nytte ham.

Et tyveri i Bedsted Kro har han måttet vedgå.

5-8-1904

Ulykke ved grøftegravning

Gårdejer, Søren Andersen og arbejdsmand, Karl Kristian Klausen, begge af Bedsted, var i går aftes sysselsatte med at grave en syv alen dyb drængrøft på førstnævntes ejendom, da jorden pludselig skred sammen om dem. Tilstedekomne folk fik dem gravet ud i løbet af ca. 2½ time. Arbejdsmand, Karl Kristian Klausen, havde fået brystkassen knust under de nedstyrtende jordmasser og var død, medens Søren Andersen, der fandtes dybt under jorden, var levende; han kom hurtigt under lægebehandling og befinder sig i dag nogenlunde vel.

Jorden bestod det sted, hvor ulykken skete, for en stor del af kviksand.

Den dræbte arbejdsmand efterlader sig kone og fem børn.

(ref. Bedsted kirkebog oplyses at Karl Kristian Klausen døde d. 4. august 1904. Han blev jordet på Bedsted kirkegård d. 9. august 1904. Han var da 51 år gammel. Han efterlod sig (fem børn) og sin hustru, Nielsine Kristiane Madsen, i Bedsted by og sogn, hvor ægtefællernes sidste fælles bopæl var).

1905

3-2-1905

Bedsted Afholdsforening

Afholdt den 30. januar sin årlige generalforsamling på Bedsted Afholdshjem. Regnskabet forelagdes og godkendtes med en indtægt ag 96,01 kr. og en udgift af 67,49 kr.

Det vedtoges, at bestyrelsen for fremtiden skal bestå af 7 medlemmer i stedet for 5. Formanden vælges for 1 år af gangen og den øvrige bestyrelse for 2 år, således at 3 afgår hvert år.

Ved lodtrækning afgik fra den gamle bestyrelse Niels Peter Nielsen, Bedsted, Niels Hansen, Horsfeld, Andreas Laurits Jensen Sund, Bedsted og Kristian Mathiasen, Hunskjær; formanden, Kristian Jensen, genvalgtes.

Der nedsattes et bygningsudvalg, eventuel bestyrelse for Afholdshjemmet, som kom til at bestå af dyrlæge, Marrebø (red. måske Marrebæk), snedker, R. Lykke, maler, Eriksen, træhandler, P. C. Kristensen, Bedsted, samt Kristian Mathiasen, Hunskjær.

Til revisorer genvalgtes lærer, A. F. Kristensen og maler, Eriksen, Bedsted.

Foreningen har et medlemsantal på 98 of har haft en fremgang i det sidste år på 44 medlemmer. (Meddelt).

29-5-1905

Bedsted Gæstgivergård solgt

Kroejer, P. C. Knudsen, Bedsted, har mageskiftet Bedsted Gæstgivergård med Jens Poulsens gård ”Kjærgaardsholm” i Skyum, som er ansat til værdi 18.000 kr. Byttesummen udgør 35.000 kr. Overtagelsen finder sted d. 15. juli d. å.

Handlen er ordnet ved Søren Pedersen, Hørdum.

6-9-1905

Ægteviede i dag i Bedsted kirke: Tørvefabrikant, Jens Andersen og Marie Agesen, af Bedsted.

7-9-1905

De store kartoflers tid er nu inde. Nr. 1 er en på Niels Iversens mark i Bedsted, avlet kartoffel, som har den anselige vægt af 1⅓ pund.

13-9-1905

Bedsted Gæstehjems indvielse

Den 10. september indviedes Bedsted Gæstehjem ved en festlig sammenkomst, hvor taler holdtes af d´hrr. Cand. Theol. Nielsen, Hvidbjerg, og lærer, Sparrevohn, Vestervig. Trods det ugunstige vejr havde festligheden samlet ca. 150 mennesker, som alle var meget begejstrede for de dejlige lokaler, der i dagens anledning var pyntede rigtig pænt. Men ikke mindre begejstrede var de for de udmærkede taler.

Nielsen gik ud fra ordet ”Motto”: Valgsprog, og fremdrog flere betydelige mænds valgsprog, hvilke han nærmere udviklede, og kom til slut ind på, hvilken betydning hjemmet har for hele samfundet, og selvfølgelig også, hvad der særlig ødelægger hjemmene, nemlig spiritus.

Sparrevohn, holdt et meget dybt tænkt foredrag om hjemmets betydning, særlig for de unge, og udtalte: Når bare de unge, når de kommer ud, altid kan have gode minder om hjemmet at se tilbage på, så går det aldrig rent galt.

At forsamlingen var med under foredragene, kan man slutte af den stilhed, hvorunder de blev hørt. Såvel før som efter og mellem talerne blev der afsunget sange, som i dagens anledning var trykte.

Efter den alvorlige del dansedes af såvel unge som gamle; det var i det hele en fornøjelig fest som, hvis man tør tage varsel af begyndelsen, må spå Gæstehjemmet en lys fremtid. Hvad der yder mere bidrog til, at folk befandt sig godt, var den overordentlige flinke vært, hr. Nørholm, der optrådte på en elskværdig måde og sørgede for ekspedit opvartning.

En lille disharmoni fremkom ved, at to ikke ganske ædru individer indsneg sig, da kroens lukketid indtraf. Det må beklages, at sådanne mennesker ikke har så megen selvfølelse, at de kan holde sig fra sligt, men der har man atter et eksempel på, hvilke nedbrydende og demoraliserende egenskaber spiritus har.

13-10-1905

Afholdsbeværtning

Bedsted Afholdsforening har fået bevilling til, på den foreningen, tilhørende ejendom i Bedsted, at holde beværtning, dog uden ret til udskænkning af skattepligtigt øl og andre berusende drikke, samt udenlandsk øl.

17-10-1905

Postekspeditionen i Bedsted er fra 1. november overdraget til den der steds ansatte stationsforstander.

1906

26-1-1906

Bedsted Afholdsforening

Afholdt d. 22. generalforsamling i Afholdshotellet, hvor regnskabet fremlagdes og godkendtes med årsindtægt af 204,78 kr. og en udgift af 183,69 kr. Til formand genvalgtes gårdejer, Kristen Jensen, Bedsted, til kasserer, træhandler, P. C. Kristensen, Bedsted. Til bestyrelsesmedlemmer i stedet for Anders Koldtoft, Poul Brogaard og træhandler, P. C. Kristensen, som alle afgik efter tur, valgtes skomager, K. B. Kristensen, tømrer, Jacob Jacobsen, Bedsted og gdr. Kristen Thøgersen, ”Ravnsborg”, Villerup. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er husejer, Niels Hansen, Horsfeldt, gdr. Kristian Mathiasen og Anders Sund, begge af Bedsted. Til at assistere bestyrelsen ved kontingentopkrævning valgtes farver, A. Nielsen, Morup Mølle, husejer, Jens Vodstrup, Grurup og gdr. Kristen Briksen, Bedsted.

Foreningen har haft en tilvækst det sidste år af 74 medlemmer, og har nu et medlemstal på 174.

31-1-1906

Ejendomshandel

Ole Hargaard, ”Fladskjær”, Bedsted, har solgt sin gård, 120 td. bygsædeland til ungkarl, Christen Damsgaard af Bedsted. Købesum 35.000 kr. Al udvendig besætning medfølger.

6-2-1906

Folketællingen

Indbyggerantallet i sognet er ved den stedfundne folketælling foreløbig op gjort som følger:

År                                       1906              1901              1890              1880

Bedsted                              1048              977                1059              893

7-3-1906

”Vilhelmsminde” solgt

Proprietær, Eyber, ”Vilhelmsminde” pr. Bedsted, har solgt sin ejendom til forpagter, Jørgensen, ”Strandbygaard” pr. Struer, for 124.000 kr. Til gården hører ca. 14 tdr. hartkorn.

9-5-1906

Bedsted Gæstehjem

Th. Chr. P. Østergaard har fået kgl. Bevilling til at drive restauration i Bedsted Gæstehjem.

26-5-1906

Vælgermødet i Bedsted i går, havde samlet ca. 200 mennesker, blev en stor sejer for venstrerepartiet. Plantør, Eskesen, valgtes til ordstyrer med overvældende flertal. Et efter mødet udbragt leve for Kirkegaard besvaredes med hurra fra størstedelen af salen.

18-8-1906

Ulovligt fiskeri

Enkefru, Fuglsang, Thisted, anlagde i foråret sag mod fisker af Bedsted, Henrik Peter Jensen, ved Hassing-Refs Herreders Ret for ulovligt fiskeri i det under gården ”Søvang” hørende territorium i Ove Sø. Da fiskeren, skønt ved stævningsmænd advaret, ikke ophørte med det ulovlige fiskeri, men påstod at have forpagtet fiskeriet indtil foråret 1907, lod fru Fuglsang omsider, ved kongens foged et H. P. Jensen tilhørende, i søen, stående bundgarn, fjerne. Ved herredernes dom af 5. juni d. å. blev H. P. Jensen, kendt aldeles uberettiget til det anmeldte fiskeri og idømt en bøde på 60 kr. samt 300 kr. i erstatning til fru Fuglsang. H. P. Jensen, appellerede, men overretten har forleden afsagt dom, hvorved underretsdommen stadfæstedes.

1907

19-2-1907

Annonce

Bedsted Afholdsforening afholder basar med tombola og dilletant komedie i Bedsted Afholdshjem fredag d. 22., lørdag d. 23. og søndag d. 24. februar d. å. Basaren åbnes hver aften kl. 6 pr., dilletant komedie kl. 8.

Der opføres følgende:

Fredag aften: ”Den lille datter” (Farce med sang, af Erik Bøgh). ”Per Bråby” (komisk underholdning). Sang af et blandet kor. ”Kejseren af slaraffenlands hof” (børnefarce med sang og kor). ”Nissehuen”.

Lørdag aften: ”De to stamherrer” af (?). ”Den lille datter” samt to børnekomedier i 3 akter.

Søndag aften: ”Den lille datter”. ”De to stamherrer”. Sang af et blandet kor samt børnekomedie.

Partoutkort kan fås efter bestilling.

Hver aften efter forestillingen gratis dans for deltagere i 2 timer.

Generalprøve onsdag d. 20., aften kl. 7 pr. Fri adgang for børn.

19-2-1907

Bedsted Afholdsforenings basar

(Red. antagelig første gang der opføres dilletantstykke i Bedsted)

Ved de afholdte prøver har dilletanterne udført deres roller flot og det har vist sig, at de råder over gode sangstemmer. Et børnehold opfører to småstykker, som er godt indøvede. Tombolaen vil sikkert bugne med gevinster. Der er nok allerede skænket gaver for ca. 500 kr. Alt i alt vil folk være sikre på at kunne tilbringe en fornøjelig aften på basaren og samtidig støtte en god sag.

23-2-1907

Bedsted Afholdsforenings basar åbnedes i aftes af formanden, gdr. Kr. Jensen Harregaard, Bedsted. Besøget var godt. Foreningens nye teater afbenyttedes første gang, det tog sig godt ud og stationsbyens håndværkere har ære af det. Tæppet er i hovedtrækket en gengivelse af tæppet fra Det Kgl. Teater. Dilletanterne, hvoraf ingen havde spillet før, udførte deres roller kvikt og med præcision. Børneholdet udførte de to små stykker pænt, dog kniber det med at høre deres replikker.

Desuden afsang et blandet kor nogle flerstemmige sange. Basaren, der talte mange fikse ting, var smagfuldt ordnet, i det hele var aftenen vellykket og man hørte mange rosende udtalelser. Det må anbefales enhver at aflægge et besøg.

4-3-1907

Viede i Bedsted Kirke den 1. marts:

Gårdejer, Jens Poulsen og ungpige, Lovise Ninn, datter af hr. Andreas Ninn, Bedsted.

19-3-1907

Højesteretsdom

Møller, Anton Mortensen af Bedsted, der ved Hassing-Refs herreders efterretsdom var idømt en bøde på 100 kr. for bedragerisk forhold, har fået sin dom stadfæstet ved højesteret.

20-7-1906

Sommerteateret (hjemmehørende i Thisted)

Den nye revy trækker fuldt hus hver aften og gør stor lykke. Dette gælder især sidste afdeling, som også ubetinget er den bedste. I aften er der ingen forestilling, men i morgen, søndag, og hver aften til onsdag går det samme program.

Torsdag spilles i Bedsted, hvor der temmelig sikkert vil blive overfyldt hus.

22-7-1907

Annonce: Teater i Bedsted

Med øvrighedens forventede tilladelse gives:

Torsdag d. 25. juli kl. 8 pr., en forestilling bestående af:

Urtekræmmerens Kærlighed Til Orlogs,

Sangspil med dans opført i 1 akt.

Opført 25 gange for fuldt hus i Thisted i sommer.

Til slutning:

Når Fanden er løs i -?

Sommereventyr med sange, dans m. v.

Nye dekorationer

Nye elegante kostumer

Peter Jørgensen.

18-11-1907

Bedsted Stationskro

Der er meddelt Niels Nielsen af Bedsted station, kgl. Bevilling til at drive gæsteri (krohold) i den ham tilhørende Bedsted Stationskro.

19-11-1907

Anholdt

En i Bedsted hjemmehørende mandsperson, som i beruset tilstand driver omkring og truer og på anden måde forulemper beboerne i Bedsted og omegn, blev lørdag morgen, da han på ny havde udvist sådan adfærd, anholdt af sognefogeden og indbragt til arresten i Vestervig. Personen er ofte straffet.

1908

11-1-1908

Bedsted Tekniske Skole åbnedes torsdag d. 9. januar kl. 7½ aften i Afholdshotellet med 26 indtegnede elever. Tømrer, Chr. Jensen, Hassing, er lærer i tegning og lærer, Christensen, Bedsted, lærer i regning, skrivning og dansk. Skolen er startet på initiativ af Bedsted og Omegns Håndværkerforening, som blev stiftet sidst i november.

17-1-1908

Koncert i Bedsted

Opmærksomheden henledes på musikdirektør, Rostrups 2. abonnementskoncert i Bedsted i morgen, lørdag aften.

25-1-1908

Bedsted Kro

Er i dag af ejeren, gæstgiver, Nielsen, solgt til J. Jacobsen, Lundstofte pr. Holsted. Købesummen er 54.100 kr., og i handlen medfølger køberens byggegrunde på Hundborgvej, ansat til 6000 kr. Overtagelsen sker 1. april d. å.

7-2-1908

Bedsted Afholdshjem

Er i går solgt til værten hr. Th. Østergaard, for 11.300 kr. under forventet approbation af de fraværende garanter. Overtagelsen sker 1. maj.

7-2-1908

Dilettantforestillinger i Bedsted

Der opføres i år ligesom sidste år i Bedsted nogle stykker af dilettanter. Opførelsen, der sker i slutningen af denne måned, finder sted til fordel for afholdssagen.

13-2-1908

Handlen om Bedsted Afholdshjem gik tilbage

Den her i bladet, for nogle dage siden, omtalte handel om Bedsted Afholdshjem mellem en del af dets garanter og dets vært Th. Østergaard på betingelse af de fraværende garanters samtykke, er af disse nedstemt. Handlen er som følge heraf gået tilbage, og Bedsted Afholdshjem tilhører fremdeles Bedsted Afholdsforening.

Afholdshjemmet er derefter i går bortforpagtet til tørvefabrikant, Peter Severin Johannesen, Hassing. (Senere ejer af Bedsted Elektricitetsværk, forgænger for Thy Højspændingsværk.)

17-2-1908

Bedsted Kro

Efter en fra den stedlige afholdsforening indgået indbydelse, afholdtes lørdag aften i Bedsted Afholdshjem et offentligt møde, på hvilket drøftedes spørgsmålet om, hvorvidt sognets beboere skulle modsætte sig, at der gaves den nye ejer af kroen spiritusbevilling. Efter nogen forhandling vedtoges det med 35 st. mod 10 at opfordre sognerådet til at modsætte sig, at denne nævnte bevilling gaves.

8-3-1908

Koncert i Bedsted

Musikdirektør, Rostrup, holdt i lørdags koncert i Bedsted Gæstgivergaard, hvis store sal var fyldt af tilhørere, der tydelig gav deres tilfredshed til kende i form af stærke klapsalver. Dette gjaldt både for musikkens og sangens vedkommende. Der lød mange opfordringer til direktøren om at give endnu en koncert i Bedsted og tage ”Dobbeltkvartetten” med.

2-5-1908

Bedsted Kro

Indenrigsministeriet har givet hr. Jakob Jakobsen af Bedsted, tilsagn om bevilling til at drive gæstgiveri (krohold) i Bedsted Kro indtil videre, dog længst indtil udgangen af år 1912.

Som det vil mindes blev det på et den 15. februar d. å. af Bedsted Afholdsforening afholdt møde med 35 st. mod 10 vedtaget at rette opfordring til sognerådet om at modsætte sig, at bevillingen gaves. Sognerådet tog denne henvendelse til følge, og af hensyn hertil nægtede amtsrådet at anbefale andragende om bevilling.

25-7-1908

Ejendomshandler

Skomager, D. Eriksen, Bedsted, har solgt sin ejendom uden besætning til gæstgiver, R. Nielsen, samme steds.

Urmager, Chr. Tanderup i Bedsted, har solgt sin ejendom til skomager, D. Eriksen sammesteds for 4200 kr.

Husejer, Chr. Hove i Bedsted, har solgt en parcel til gæstgiver, R. Nielsen samme steds. Købesum 100 kr.

Gæstgiver, R. Nielsen, har solgt en parcel til bager, R. Madsen, samme steds for 300 kr.

8-8-1908

Ejendomshandler

Gæstgiver, R. Nielsen i Bedsted har solgt en parcel, stor 1000² alen, til Bedsted og Omegns Brugsforening for 1000 kr.

30-11-1908

Ejendomshandler

Murer, Chr. Høgholm, Bedsted, har solgt sit hus til gårdejer, Lars Brændgaard, Bedsted, for 4400 kr. Overtagelsen finder sted straks. Ordnet ved Søren Petersen, Hørdum.

1909

24-8-1909

Teatret i Bedsted

Thisted Sommerteaters personale giver på lørdag en forestilling i Bedsted Gæstgivergaard, hvorpå opmærksomhed henledes.

20-2-1909

Bedsted og Omegns Brugsforening

Afholdt i aftes generalforsamling, på hvilken regnskabet fremlagdes og godkendtes. Der har i årets løb været en omsætning på 141.000 kr. Overskuddet er 7363 kr. Der vedtoges at udbetale 8 % på kolonivarer og 18 øre pr. 100 pd. Kraftfoder. Restbeløbet henlagdes til reservefonden. Generalforsamlingen vedtog, at kreditten ikke må udstrække sig ud over tre måneder.

Lærer, Christensen, genvalgtes enstemmigt til formand, og i stedet for Joh. Jørgensen, valgtes Ingvard Bangsgaard, Grurup. Til revisor valgtes dyrlæge, Marrebæk. Til delegerede ved Fællesforeningens generalforsamling valgtes lærer, Christensen, og til Jysk Andels Foderstofforenings generalforsamling valgte Ole Hedegaard, ”Nørhedegaard”, og som suppleant valgtes Knud Knudsen, Villerup.

Generalforsamlingen sluttede med et fælles kaffebord.

6-3-1909

Guldbryllup

Kan mandag den 15. marts fejres af sadelmager, J. Jørgensen og Hustru i Bedsted. Hr. Jørgensen, kan om kort tid tillige fejre 50 års jubilæum som sadelmager i Bedsted, idet han et par måneder efter sit bryllup påbegyndte den sadelmagerforretning, som han siden da har drevet.

1910

29-3-1910

Bedsted Afholdsforening

Fejrede skærtorsdag sin 25 års jubilæumsfest. Efter at gårdejer, Jens Thomsen, Barslev, havde talt om pligten til at være afholdende for sin egen skyld og for hans skyld, i hvis billede vi var skabte, og lærer, Sparrevohn, Vestervig, havde talt om at leve over evne og om hjemmene, samledes deltagerne, ca. 200, om de festligt dækkede kaffeborde og her gik tale og sang slag i slag.

Formanden, forpagter, Leegaard, ”Fuglsang”, bød velkommen og gav nogle meddelelser om foreningen gennem de 25 år. Lærer, Sparrevohn, takkede flere af de tilstedeværende for, hvad de havde været for Bedsted Afholdsforening, bl. a. den forhenværende, mangeårige formand, Kristen Jensen og hustru.

Malermester, Madsen, fru Madsen og et par damer, gav i aftenens forløb flere sange og musiknumre, der modtoges med bifald.

Denne særdeles vellykkede fest, der først sluttede over midnat, beviste, at en afholdsforening udmærket godt kan holde fest uden dans.

30-7-1910

”Søvang” pr. Bedsted er af ejerinden, enkefru, Fuglsang, Thisted, solgt til gårdens hidtilværende forvalter, hr. P. Eriksen. Købesummen ønskes ikke meddelt. Søvang har godt 10 td. Hartkorn og et areal af 135 td. Land. I handlen, som er ordnet af Bertel Poulsen, medfølger en udvendig besætning såvel som en del indbo.

Overtagelsen finder sted den 9. november.

2-9-1910

Solgt grundstykke

Gæstgiver, Nielsen, Bedsted, har solgt et jordstykke på ca. 900alen til købmand, Veje, Bedsted, for 550 kr.

8-12-1910

Tyendesag

En proprietær på en gård i Bedsted sogn, havde fæstet en karl fra Øsløs sogn fra 1. november sidste år til 1. november dette år, for en løn af 365 kr. Lørdag den 22. januar om aftenen fik karlen tilladelse til at tage i byen, uden at der blev talt om, hvor længe han måtte blive borte. Han vendte først tilbage i tjeneste torsdag d. 27. Proprietæren mener herefter, at karlen må anses for ulovlig bortgået af tjenesten og har derfor anlagt sag mod ham og påstået ham dømt til at betale halvdelen af lønnen for den vedtagne tjenestetid og ikendt mulkt efter tyendeloven for det af ham udviste forhold.

Karlen har til sit forsvar anført, at den ham givne tilladelse, efter hans mening, gav ham ret til at blive borte til mandag morgen, samt at der natten mellem søndag og mandag brød en snestorm løs, der forhindrede ham i at komme tilbage før torsdag. Da han kom tilbage gav han straks proprietæren en undskyldning for sin udeblivelse, men denne sagde, at han straks skulle rejse, hvorfor han formener sig bortvist af tjenesten.

Proprietæren har benægtet, at snestormen brød løs før mandag aften, og har anbragt, at det ordinære tog, mandag aften, blev ført igennem til Hurup, om end med nogen forsinkelse, samt at snestormen ikke var stærkere, end at folk kunne færdes ude, og at mælkevognene kørte deres ture.

Retten har ikke fundet, at der kunne tages hensyn til indstævntes anbringender om grunden til hans udeblivelse fra tjenesten. Han er derfor dømt efter proprietærens påstand samt idømt en bøde på 40 kr. til politikassen.

1911

25-1-1911

Ildebrand i Horsfelt – ilden påsat

I nat mellem 1 og 2 opstod der ild i udbygningerne til Jens Chr. Smidts boelssted i Horsfeldt pr. Bedsted. Hele ejendommen, der var gammel, nedbrændte og alle kreaturerne, svinene og fjerkræ indebrændte. Da ilden opstod i udbygningerne, er der næppe tvivl om, at den er påsat, men man har ikke mistanke til nogen bestemt.

Bygningerne er forsikrede i Amtsforeningen for ca. 3000 kr. og løsøret i Amts Løsørebrandkasse for 2100 kr.

27-1-1911

Grundsalg i Bedsted

Gæstgiver, Nielsen, Bedsted, har solgt en byggegrund, stor 1000alen, beliggende ved den på Gæstgivergårdens jord udstukne gade, til slagter, Ingvard Jensen, Hurup. Købesummen er 1,50 kr./alen. Der vil nu snarest, på grunden, blive opført et nyt slagteri.

23-2-1911

Branden i Horsfeldt

Vi meddelte i tirsdags, at boelsmand Jens Chr. Smidts hustru og sønner fra Horsfelt var indsat i arresten i Vestervig i anledning af den Jens Chr. Smidts overgåede brand. De er nu alle på fri fod igen. Konen og den ene søn kom ud i mandags, og i går blev den først arresterede søn sat på fri fod. Årsagen til ildens opkomst er stadig uopklaret.

23-2-1911

”Gammelbygaard”

Pr. Bedsted, er af ejeren, proprietær, R. Frederiksen, solgt til forpagter J. R. Nicolajsen af ”Krogsgaard” i Nørhå, for 107.500 kr. Gården har 13½ td. hartkorn og et areal af 205 tdr. land. Med undtagelse af en hest, en ko og en ponyvogn, følger al udvendig besætning. Overtagelsen finder sted 1. april.

3-3-1911

Solgt byggegrund

Sognefoged, Jens Knudsen, Bedsted, har købt et jordstykke på 2250alen ved den af gæstgiver, Nielsen, Bedsted, ny anlagte vej for en pris af 1250 kr.

14-3-1911

Solgt byggegrund

Tørvefabrikant, Jens Andersen, ”Moselund” pr. Bedsted, har af gæstgiver, Nielsen, i Bedsted købt en byggegrund, ca. 1250 alen for en pris af 2,00 kr. pr.alen med forpligtigelse til at opføre en 2 etagers hjørneejendom inden udgangen af 1912, da prisen ellers bliver 3 kr. pr. alen.

22-3-1911

”Tærskeværket Enighed”

Holdt i aftes ordinær generalforsamling i Bedsted Gæstgivergaard. Regnskabet der balancerede med godt 2000 kr. og det udviser, at maskinen har arbejdet 352 timer og tjent 1100 kr., godkendtes.

Af bestyrelsen afgik efter tur gdr. Chr. Agesen, Villerup, og Jens Uhrbrand, ”Brydbjerg”, Bedsted. I deres sted valgtes gdr. Niels Søndergaard, Villerup og Peder Larsen, Spangbjerg. Som revisor i stedet for Peder Chr. Justesen, valgtes Niels P. Nielsen, Bedsted.

4-4-1911

Ny sognerådsformand

Bedsted – Grurup sogneråd har valgt købmand, Weje, Bedsted station, til formand i stedet for gdr. Chr. Riis, der bestemt nægtede at modtage genvalg.

18-9-1911

Købt hede areal

Manufakturhandler, Mortensen og malermester, Madsen i Bedsted, har købt 6 hede parceller beliggende umiddelbart syd for Bedsted jernbanestation, i alt 13 td. bygsædeland.

Det er købernes agt dels at lade de købte arealer opdyrke, dels at lade dem beplante.

27-9-1911

Fra politiretten i Vestervig

Under en fest i Bedsted Afholdshjem, søndag aften, blev der stor opstandelse ved, at en karl nordfra slog en pige fra Bedsted, der ikke ville tåle hans uartigheder, helt alvorligt i ansigtet. Karlen fik nok derefter banket sine rygstykker, men slipper vist næppe dermed.

19-10-1911

Bedsted håndværker og Borgerforening

Havde i aftes foredrag af den norske marineløjtnant Coucheron Aamet over emnet ”Den store Nordiske Krig”. Foredraget der varede over 2 timer, påhørtes af ca. 150 mennesker. Hr. Aamot, har en egen måde at tale på, og forstår ved sine små vittige indskudte bemærkninger at holde sine tilhørers opmærksomhed ved lige. I aftes slog han jævnlig på de patriotiske strenge og fremhævede stærkt de fælles krigsminder, Danmark og Norge havde, og det slægtskab, der er til stede mellem mange danske og norske familier. Foredraget vidnede om et godt kendskab til nordens krigshistorie.

Foreningens formand, manufakturhandler, Mortensen, takkede for foredraget.

1912

22-6-1912

Bedsted Kro er af ejeren, gæstgiver, Nielsen, solgt til forhenværende gæstgiver, Søren Olsen af Uglev for en købesum af 47.000 kr. I handlen medfølger ikke landeriet. Overtages den 1. august. Andragendet om bevilling til den nye ejer er anbefalet af sognerådet.

4-7-1912

Købt byggegrund

Uddeler ved Bedsted Brugsforening, Søren Rose, har af forhenværende gæstgiver, Knudsen, Bedsted, købt en byggeplads umiddelbart op mod cykelhandler, Christensens ejendom for en pris af 2 kr. pr. kvadrat alen. Det er køberens hensigt at drive en kolonial- og foderstofforretning på pladsen.

15-8-1912

Bedsted Stationsby udvider

Da gæstgiver, Nielsen, Bedsted, for et par år siden begyndte at anlægge en ny vej og ved denne opførte en smuk toetagers bygning, var der mange, som undrende rystede på hovedet. ”Den går dog vist ikke”, var et udbrud, man jævnligt hørte.

Gæstgiver, Nielsen får trøste sig med, at det foreløbig ser ud til at gå rigtig godt. Således har fabrikant, J. Andersen, ”Moselund”, opført en lignende smuk bygning ved nævnte vej. Der er også bygget en ejendom, hvori der drives slagterforretning. Endvidere har malermester, Madsen i denne sommer ladet opføre en hjørnebygning (Red. Thylands Bank) - vel nok den smukkeste i stationsbyen – over for ”Tøjhhuset”. Endelig har bagermester, Madsen, en bygning under opførelse lige overfor Gæstgivergården. Der er fart i udviklingen, og mange næringsdrivende er flyttet til byen: Købmand, frisør, urmager, sadelmager m. fl., og byen går sikkert en rig fremtid i møde.

18-8-1912

Forpagter Købmandsforretning

Uddeler ved Bedsted Brugsforening, Søren Rose, har foreløbig opgivet at opføre en købmandsforretning på sin, ved Bedsted station, købte byggegrund. Derimod har han for et tidsrum af 10 år, fra 1. september d. å., forpagtet købmand, Filtenborgs købmandsforretning i Ålestrup.

6-9-1912

Bedsted Stationskro

Indenrigsministeriet har den 4. d. m. meddelt J. C. Olsen bevilling til i den ham tilhørende ”Bedsted Stationskro” at drive gæstgiveri (Krohold).

10-1-1913

Heden ved Bedsted Station

Synger nu på sit sidste vers, da ejerne og grundejerne i stationsbyen nu af flere grunde finder opdyrkning rentabel. Et afvandingsanlæg til ca. 3000 kr. vil i en nær fremtid blive iværksat, og ret betydelige arealer syd og øst for banen er opkøb til kultiveringsøjemed. Selvfølgelig vil dette i forbindelse med byens gode udvikling i de sidste år snart helt udviske minderne om, at byen er anlagt på heden. Vest på er heden opdyrket så godt som overalt.

1913

10-2-1913

Bedsted Stationsby

Vokser år for år, og dette har nu medført, at der i år bygges en større privatskole her i byen. De nødvendige forberedelser er trufne. Skolen vil blive støttet af kommunekassen.

6-11-1913

Mejeri ved Bedsted Station

Ved andelsmejeriet ”Morup Mølles generalforsamling hævede der sig stærke røster fra andelshaverne fra Bedsted og omegn om, at udtræde af mejeriet for at oprette et mejeri ved Bedsted Station. Af mejeriets love syntes det imidlertid at fremgå, at en sådan udtrædelse ikke kunne finde sted, men ledende landmænd fra Bedsted og omegn har nok for nylig holdt et møde om sagen, og man er tilbøjelig til at tro, at udmeldelsen vil gå i orden.

6-11-1913

Privatskole i Bedsted (Den nu nedrevne fløj af plejehjemmet Rønheden)

Beboerne i Bedsted Stationsby har i sommer ladet opføre en ny skole ved Thisted landevej. Skolen der har kostet omkring ved 10.000 kr., gør et smukt og hyggeligt indtryk.

Undervisningen, der også omfatter sprog, ledes af to lærerinder, og der finder hverdagsundervisning sted. Skolen er delt i tre klasser og der begyndes med ca. 60 børn.

Det er en selvfølge, at Bedsted-Grurup kommune yder et betydelig årligt tilskud.

Skolen blev i søndags indviet af provst, Paludan, Søndbjerg, der talte smukt og godt. Om aftenen samledes beboerne i Afholdshjemmet til kaffe og chokolade. Her tilbragte man et par hyggelige timer under taler og sang.

1914

2-1-1914

Bedsted Gymnastikforening

Afholder bal søndag den 4. januar.

Bestyrelsen

 

6-1-1914

Thy Højspændingsværk

Helligsø-Gettrup sogneråd har nægtet at yde kommunegaranti for andelshaverne i det påtænkte højspændingsværk i Bedsted.

7-1-1914

Bedsted Andelsmejeri

De 500 køer, der var sat som minimum for opstart af et andelsmejeri ved Bedsted Station, er nu langt overtegnet, så mejeriets anlæggelse er sikret.

10-1-1914

Generalforsamling i det nye mejeri ved Bedsted St.

Vil blive afholdt på Afholdshjemmet i Bedsted, mandag d. 19. ds., eftermiddag kl. 3.

Dagsorden:

 1. Opstart af mejeriet
 2. Vedtagelse af lovene
 3. Valg af bestyrelse
 4. Eventuelt.

P. u. v.

Jens Andersen

15-1-1914

Bedsted

Abonnementskoncert og bal afholdes tirsdag den 28. ds. kl. 8¼ i kroen.

Listen slutter søndag den 25. jan. 

Chr. Petersen, musikdirektør.

21-1-1914

Det nye mejeri i Bedsted

Mandag aften afholdtes i Bedsted Afholdshjem konstituerende generalforsamling i det nye andelsmejeri. På generalforsamlingen, hvortil var mødt ca. 100 af de tegnede andelshavere, aflagde formanden for det nedsatte udvalg, fabrikant, Jens Andersen, ”Moselund”, beretning. Efter nogen forhandling vedtoges det at oprette mejeriet, og der vedtoges love for dette. Mejeriets drift skal påbegyndes 1. oktober.

Til medlemmer af bestyrelsen valgtes. fabrikant, Jens Andersen, ”Moselund”, proprietær, P. Eriksen, ”Søvang”, købmand Weye, Bedsted, gdr., Jens Winther, Horsfelt, boelsmand, Chr. Frostholm, Horsfelt og boelsmand, Lars Nielsen, Vittrup.

9-2-1914

Thy Højspændingsværk

Lørdag d. 7. februar afholdtes i Bedsted Gæstgivergård, licitation over dieselmotorer, generatorer, transformatorer og akkumulatorbatteri. Fem firmaer indgav tilbud på dieselmotorer, seks på generatorer, og ti firmaer bød på transformatorer, heraf enkelte på fuldt færdige monterede stationer. Desuden fremkom der to tilbud på akkumulatorbatteriet.

Tilbuddene blev grundigt prøvede og sammenlignet af ingeniøren, som i løbet af nogle dage fremkommer med indstillingen, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til tilbuddene.

De fremkomne tilbud viser, at det tidligere fremlagte projekts overslag ikke overskrides på ovennævnte område. Resten af centralanlægget samt høj- og lavspændingsledningerne vil i løbet af ca. 14 dage blive udbudt til offentlig licitation.

20-2-1914

25 års jubilæum som sognefoged for Bedsted sogn kan på søndag den 22. ds. fejres af gårdejer, Jens Knudsen af Habæk.

25-3-1914

Thy Højspændingsværk

På et møde i Bedsted i aftes vedtoges det, så snart de nødvendige formaliteter er i orden, at påbegynde anlæggelsen af Thy Højspændingsværk. Der forelå tilbud på ordningen af pengeforholdene, som man fandt antagelige. Tilbuddene på arbejdet med bygningerne og levering af maskinerne m. v. har gennemgående været under overslagssummen. Der er også afsluttet overenskomst om overtagelse af ”Bedsted Bys Elektricitetsværk” (privat ejet jævnstrømsværk).

Thy Højspændingsværk vil komme til at sprede sit luftledningsnet ud til følgende 15 sogne: Bedsted, Grurup, Ørum, Visby, Heltborg, Hassing, Villerslev, Sønderhå, Koldby, Hørdum, Ydby, Hurup, Vestervig, Helligsø og Gettrup.

Værkets anlæg er projekteret til at ville koste godt 330.000 kr.

28-3-1914

Bedsted Skytte- og Gymnastikforening

Afholdt i aftes generalforsamling på Afholdshotellet i Bedsted. Da der for tiden er stærk røre i foreningen formede generalforsamlingen sig ret livligt. Formanden oplæste regnskabet, der udviste en balance på 576,63 kr. Under oplæsningen af regnskabet blev formanden idelig afbrudt af spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen. Regnskabet kunne først godkendes efter gennemgang af revisorer, hvorefter der foretoges valg af disse. Valgte blev kommis, Andersen og barber, Jarne, Bedsted.

Det besluttedes at holde gymnastikken vedlige i sommer for at kunne deltage i hovedkredsfesten i juli på Ashøje.

Under eventuelt behandledes spørgsmålet om udlejning af rekvisitter til ”Bedsted Private Skole”. Det overlodes til bestyrelsen at ordne sagen.

Sluttelig vedtoges at afholde ekstraordinær generalforsamling først i april angående lovændringer.

31-3-1914

Bedsted Andelsmejeri

Ved licitationen i går om Bedsted Andelsmejeri, overdroges arbejdet ved opførelsen af mejeriet til bygmester, Andersen, Nors St.

Mejeribestyrer, Krabbe, Gettrup mejeri, er fra 1. oktober antaget som mejeribestyrer ved det nye mejeri.

4-5-1914

Thy Højspændingsværk

Overdragelsen af de forskellige leverancer vedrørende bygningen af højspændingsværket har nu i det væsentlige fundet sted ned nedenstående resultat: Værkbygningen opføres af murermester, Thomsen, Vinderup. Dieselmotorerne, der indrettes til tjæreoliedrift, leveres af Ascherslebener Maschinenbau Aktiengesellschaft, de elektriske generatorer og dynamoer af Allmānna Svenska Elektriska A. B. Vāsterås, repræsenteret ved A/S Asea, København.

Centralens elektriske arrangementer (tavleanlæg og højspændingsrum) samt ledningsnet og husinstallation overtages i entreprise af A/S Gad & Lauritzen, Odense, som hovedentreprenører; gennem dette firma leveres bl. a. transformatorerne, der fabrikeres af Allgemeine Elektrzitets Geshellschaft, Berlin, og samtlige elektromotorer fra Th. B. Thrige, Odense.

Arbejderne har for en stor del allerede taget deres begyndelse.

9-5-1914

Thy Højspændingsværk

Beboerne i Heltborg har i de sidste dage tegnet sig som andelshavere ved Thy Højspændingsværk i så stor udstrækning, at bestyrelsen for værket nu har vedtaget, at Heltborg får sin transformatorstation.

27-5-1914

Thy Højspændingsværk

I dagene efter pinse vil møder blive afholdt rundt omkring i mellemthy for at danne installationsforeninger, der skal have til formål at stifte fælles lån til installationer og motorer og antageligt også til tærskeværker, kværne, kagebrækkere, hakkelsemaskiner og andre maskiner, som skal drives ved elmotorer. På samme møde vil valg af repræsentanter for de respektive transformatorstationer finde sted.

I øvrigt påtænkes det i løbet af sommeren at afholde en udstilling i Bedsted, hvor fabrikanter af diverse til landbruget, særlig tærskemaskiner og kværne, vil udstille og forevise i drift. Udstillingen vil antagelig også omfatte elektromotorer, lamper, lysekroner og elektriske varmeapparater etc.

3-7-1914

Udstillingen i Bedsted

Er i dag blevet åbnet. Den er delt i to afdelinger, en elektrisk- og en maskinafdeling. Den elektriske udstilling indeholder en ret omfattende udstilling fra firmaet Gad & Lauridsen, Odense, en samling smukke lysekroner fra isenkræmmer, Selmer, Hurup, elektriske maskiner fra firmaet Th. B. Thrige, Odense. Firmaet Mathisen & Dittmann, København, udstiller maskiner for landhåndværkere.

Maskinudstillingen omfatter tærskeværker, kværne, valseværker, kagebrækkere og hakkelsemaskiner fra landets bedste firmaer. Desuden findes der på udstillingen adskillige andre interessante ting for landmænd og landhåndværkere, såsom elektriske uld- og hårklippemaskiner, elektriske pumper, blæsere for smede m. m. Særlig interesse frembyder varmeafdelingen med sine nye moderne elektriske koge- stege- og bageindretninger. I det hele en udstilling, som enhver i by og på land vil have gavn og glæde af at se.

9-7-1914

”Den elektriske udstilling”

I Bedsted var i går – efter hvad der meddeles os - besøgt af op imod 3000 mennesker. Aftenen sluttede med fyrværkeri. Efter opfordring fra flere sider holdes udstillingen åben hver dag indtil søndag aften.

9-7-1914

Thy Højspændingsværkder havde så mange fødselsbesværligheder, at det halve kunne have været nok, synes nu efterhånden at skulle udvikle sig til at blive et meget stort foretagende, som vil strække sine ”elektriske fangarme” ud over et område, der måske til slut vil komme til at nå fra Thisted til Oddesund, og som ikke alene vil medtage Thy, i hele dets bredde, men også vil komme til at strække sig over dele af Vestmors, hvor der for tiden skal være stemning for at få en forbindelse i stand til Thy Højspændingsværk ved hjælp af et søkabel ved Næssund. Tilladelse til nedlægning af et sådant kabel har man allerede sikret sig.

Arbejdet med udførelsen af ledningsnettene og indretning af transformatorstationerne har længe været i fuld gang. Til en begyndelse vil ledningerne komme til at strække sig over et område af 4 mil på den ene led og 2 mil på den anden, men der melder sig så at sige dagligt nye andelshavere i foretagendet, så der antagelig ikke vil gå lang tid før man ser sig nødsaget til at forøge kraftmaskinerne på hovedværket i Bedsted. Bestyrelsen har da også været så forudseende at opføre bygningerne i en sådan størrelse, at en forøgelse af kraftmaskinerne kan ske uden at der skal opføres nye bygninger.

6-7-1914

Bedsted Stationsby, der har forøget sit hus antal ret ordentligt i de sidste åringer, har i år ikke mange nybygninger, men har så til gengæld fået et vejanlæg, der liver svært op på byen. Det er gæstgiver, Nielsen som helt privat og for egen bekostning har gennemført et vejanlæg af en vej (Østergade) fra landevejen ved Brydbjerg ned til jernbanestationen. Vejen, der er blevet smuk og ganske lige, er allerede åbnet for almindelig færdsel og det vil sikkert ikke vare længe, før den bliver kommunevej, da den vil blive ret stærkt befærdet. Hr. Nielsen, lader ved vejen, nærmest stationen opføre en to etager hjørneejendom med tre butikker og tilsvarende beboelseslejligheder. Stationsbyen har i øvrigt sit selvstændige, privatejede elektricitetsværk[1], der arbejder fortrinligt. Byen har også fået sit kloakvæsen tilfredsstillende ordnet. Elektricitetsværket leverer bl. a. kraft til Peter Severin Johannesens tørvefabrik, der ligger 1600 alen syd for byen.

På grund af sit store opland, navnlig mod nord og mod vest, kan det ikke undgås, at stationsbyen vil tiltage betydelig i vækst. Den er allerede en betydelig handelsplads og omsider flytter de større forretninger i nærheden vel hertil. Handelspladsen Morup Mølle vil dog altid blive en kraftig konkurrent til Bedsted.

21-7-1914

Ejendomshandler

Forhenværende gæstgiver, Nielsen, Bedsted, har solgt en ejendom til barber, Otterstrøm for 4500 kr. Overtagelsen er sket – Nielsen har endvidere, i aftes, solgt en byggegrund til slagter, Chr. Frederiksen, Bedsted, for 1000 kr.

27-7-1914

Bedsted Stationsby

Udvider sig med stormskridt. Der er fart i udviklingen, og det synes også denne er et fund. Ophavsmanden til dette fremskridt er absolut fhv. gæstgiver, K. Nielsen, Bedsted. Han anlagde med meget arbejde en landevej fra stationen op til Thisted landevej (Østergade) og byggede den første bygning, den smukke hjørnebygning ved stationen. Kort efter byggede fabrikant, Jens Andersen, ”Moselund”, et smukt hus lige overfor og siden har der rejst sig flere kønne huse langs vejen.

Hr. K. Nielsen, tilbyder nemlig byggegrunde uden udbetaling, ja yder endog pekuniær støtte. Det nye mejeri pynter vældigt i landskabet. Byen har nu fået sit højspændingsværk, næringsdrivende af alle slags har nedsat sig i byen. De store hede strækninger i byens omegn opdyrkes, og nye huse og gårde rejses. Der er bygget en stor friskole, hvor der undervises af to lærerinder, så den, der ikke har set Bedsted Stationsby i den sidste halve snes år, vil forundre sig over den skikkelse, byen nu fremtræder i. Man kan kun ønske for dens flittige og dygtige befolkning, at byen må gå en rig fremtid i møde.

10-8-1914

For Thy Højspændingsværk er krigen kommet meget ubelejliget, idet en stor del af folkene, deriblandt alle tyskere og svenskerne, er indkaldt, og da værket skal have maskiner fra Tyskland, er det ikke godt at vide, hvornår værket vil være i virksomhed. Landmændene bereder sig også på endnu at skulle benytte tærskeværkerne i efteråret.

Nogle landmænd fra Vestervig sogn var i denne anledning kørende til Thisted i lørdags efter kul, som de måtte betale 3,50 kr. pr. hl.

17-9-1914

Thy Højspændingsværk

Samtlige installationsforeningers formænd var lørdag eftermiddag samlede til møde i Bedsted ved ingeniør, Knudsen for at drøfte muligheden for og betingelser, på hvilke installationsforeningen, der er startet kommunevis, agter at optage lån.

Man vedtog at nedsætte et forretningsudvalg, som skal forhandle med de stedlige sparekasser og andre pengeinstitutter om lån. Udvalget kom til at bestå af: købmand, Trab, Sønderhå, gårdejer, Rokkjær, Villerslev og gårdejer, Søren Lyngklip, Heltborg.

23-10-1914

Viede

I dag vies i Skive, forpagter, Jens Thomsen Larsen, Morup Mølle, og ungpige Kirstine Bangsgaard, datter af gårdejer, Martin Bangsgaard i Bedsted, samt uddeler, Anton Ravnsmed af Hassing og Laura Larsen, datter af afdøde gårdejer, Lars Søndergaard, ”Grøntoft” i Bedsted.

18-11-1914

25-års jubilæum som landpostbud kan den 1. december fejres af Martin Christensen, som nu går post fra Bedsted station.

17-12-1914

Folkeskolen

Lærerinde, frk. Marie Sofie Sørensen, Bedsted Privatskole, er kaldet til lærerinde i Gejsing ved Kolding.

21-12-1914

Ildebrand på Søvang Teglværk

En ildsvåde har fredag aften forvoldt betydelig skade på Søvang Teglværk pr. Bedsted, der ejes af grosserer, R. S. Frederiksen i Thisted. Ilden er opstået ved, at luerne fra et af indfyringsrørene i teglovnen slog ud og antændte et træskur, der benyttes af vagtmandskabet. Kort efter var hele teglværket på overbygningen et flammehav. Ilden havde også fat i lade bygningen, men det lykkedes at redde denne. Også maskinerne er uskadte.

Bygningerne er forsikrede for 25.177 kr. i Landets Alm. Brandforsikring. Den skete skade antages at ville blive takseret til omkring 7000 kr.

1915

2-11-1915

Bedsted Afholdsforening

Tirsdag d. 26. oktober afholdt Bedsted Afholdsforening sin halvårlige generalforsamling. Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed og gav meddelelse fra Centralforeningen, generalforsamlinger og fra årsmødet i Holstebro. – Overlærer, Ottosens strøskrifter fremlagdes.

Dernæst foretoges forskellige valg. De afgående medlemmer var: Ungkarl, Marius Pedersen, tømrersvend, Anton Gravsen, barber, Jerne og lærer, Kristensen; de to første genvalgtes og i de to sidstnævntes sted valgtes henholdsvis smedemester, Kristensen og forpagter, P. Leegaard, sidstnævnte til formand fra 1. januar 1916. Til suppleant for nævnte fire valgtes gårdmand, Andreas Sund. Til revisorer valgtes barber, Jerne og træhandler, Kristensen og til fanebærer, murersvend, Kornelius Mortensen. Til foreningens delegerede ved Centralforeningens generalforsamling valgtes skomager, Kristensen, murer, O. Brogaard og frk. Bangsgaard. Til delegerede ved Danmarks Afholdsforenings årsmøde, valgtes betingelsesvis dyrlæge, Marrebæk og lærer, Kristensen.

Der nedsattes et litterært udvalg, bestående af barber, Jerne, gårdmand, Andreas Sund og modehandlerinde, frk. Mortensen, til fra afholdslitteraturen at drage emner frem, egnede til diskussion og underholdning ved møderne.

Sluttelig bestemtes at fortsætte med medlemsmøderne hver anden tirsdag og at lade afholde juletræ for medlemmer.

6-11-1915

Bedsted Håndværker og Borgerforening er navnet på en forening, der i flere år har eksisteret i Bedsted, men den har ført en meget kummerlig tilværelse og den har sjældent givet lyd fra sig. Nu lader det imidlertid til, at man agter at tage fat med liv og lyst. Der er arbejdet og agiteret godt for sagen i den sidste tid. Resultatet er blevet, at der nu allerede er indmeldt 59 medlemmer, som til bestyrelse har valgt: Tømrermester, Christensen, Bedsted (formand), købmand, Thomsen, (kasserer), tømrer, A. Jensen, barber, Otterstrøm og skrædder, Wejle, Hassing.

Foreningen vil i vinterens løb afholde medlemsmøde i Afholdshjemmet, hver 14. dag. Man agter at samles om oplæsning, foredrag, fælles kaffebord osv.

Det er at håbe at foreningen må lykkes og trives.

17-11-1915

Jubilæum

Dyrlæge, Marrebæk, kan i dag fejre 25 års jubilæum som borger og dyrlæge i Bedsted. Jubilæet var bestemt til at skulle afholdes i stilhed, men ikke desto mindre flages der overalt i Bedsted og omegn. Blandt andet har Håndværker og Borgerforeningen ved en deputation bragt sin lykønskning og overrakt jubilaren en smuk sølvopsats med inskription.

1916

29-6-1916

En værdifuld ko

Gårdejer, Chr. Stentoft Holst, i ”Ulnitz”, pr. Bedsted, leverede forleden til udførsel på Bedsted station en ko af kolossal vægt 1420 pund. Da den kostede 81 øre pr. pund blev den altså betalt med 1140,20 kr., vistnok den største betaling, der nogensinde er ydet her på egnen for en eksport ko.

6-7-1916

Byggeriet ved Bedsted Station

er atter i år, ret livligt. Der er for tiden seks nye ejendomme under opførelse og flere vil der følge efter. Der er derfor stor travlhed blandt bygningshåndværkerne, da også landmændene nybygger og ombygger, i stor stil. I det hele er Bedsted-Grurup en kommune, som er i ret stærk udvikling.

I sognets vestlige del er Morup Mølle en smuk plads, hvor parken afgiver et godt sted for afholdelse af større forsamlinger. Ad åen kan der foretages roture ind under broerne, og ca. 10 minutters gang mod nordvest finder man nu den af Nationalmuseet afdækkede grund af det gamle, historiske Ørum Slot, i sin tid en befæstet herremandsborg, omgivet af vand og med vindebroer samt blider osv. Det afdækkede fundament er beliggende på Gl. Ørumgårds ejendom.

31-8-1916

Skal Bedsted Kro omdannes til afholdskro?

I Aftes afholdtes i Bedsted et møde angående eventuel køb af Bedsted Kro og samtidig nedlæggelse af spiritusbevillingen. Til mødet hvortil var indbudt en del afholdsvenner, var der på grund af dårligt vejr kun kommet ca. 30 mennesker tilstede. Der førtes en forhandling angående sagen og der nedsattes tilslut et udvalg til at forhandle med kroejer, Nielsen om sagen og til at foretage en tegning af aktier. Den fornødne aktiekapital antages at skulle blive 25.000 kr. Hver aktie vil blive på 50 kr. stykket. Kroen holdes i en pris på 47.000 kr., til hvilken pris der dog ikke menes at ville komme nogen handel i stand. Til kroen hører ca. 2 tdr. ld. I have og byggegrunde.