Partshøring forud for screeningsafgørelse om, at skovrejsning ved Thylandsgade 12A, Bedsted i Thisted Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven1. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen, da staten er bygherre.  

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 1d: Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen skal derfor vurdere, om projektet kan antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Det sker i en særlig proces kaldet en screening. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at I kan blive væsentligt, individuelt berørt af det ansøgte projekt, og at I derfor er parter i sagen. Dette skyldes primært, at der vil blive udlagt en skovbyggelinje omkring den nye skov. Derfor vil vi gerne høre, om I har bemærkninger til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse, inden vi træffer endelig afgørelse i sagen.  

Miljøstyrelsens udkast til screeningsafgørelse er vedlagt. Det fremgår, at Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag har til hensigt at træffe afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 

Hvis I har bemærkninger, bedes I fremsende dem enten i brev eller pr. mail senest den 12. juni 2020 til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller mst@mst.dk mærket med journalnummer 2020 – 13771. 

Hvis det vurderes, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, kan Naturstyrelsen arbejde videre på at opnå de nødvendige tilladelser til projektet. Screeningen er altså alene en afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, og ikke en afgørelse om, hvorvidt projektet kan opnå de nødvendige tilladelser.

Spørgsmål i sagen kan rettes til undertegnede. 
 

Christina Kittner 
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk